Európai Fizetési Meghagyás

Az EU Fmh-R. alkalmazásának előfeltétele, hogy az ügy határon átnyúló jelleggel bírjon. Az ügy attól minősül határon átnyúló jellegűnek, ha legalább az egyik fél (esetünkben a kötelezett) a bíróság (Magyarországon a közjegyző) székhelye szerinti tagállamtól eltérő államban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel.

A rendelet Dánia kivételével az Európai Unió minden tagállamára vonatkozik.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás ugyanúgy kérelemre indul, mint a magyar. A kérelmet az EU Fmh-R. mellékletében található „A” formanyomtatványon lehet benyújtani.

A nyomtatványok itt érhetők el:

https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?plang=hu&idTaxonomy=156 

Az eljárás során nincs szükség arra, hogy a felek a bíróság (közjegyző) előtt megjelenjenek. Miután a jogosult benyújtja az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét az általa kiválasztott közjegyzőhöz (Magyarországon az eljárásra a közjegyzőknek van hatásköre, a kiválasztott közjegyző országos illetékességgel rendelkezik), és az eljárás automatikusan zajlik; a jogosultnak további teendője nincs.

Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének (több főkövetelés esetén ezek együttes tőkeösszegének) a 3 %-a, de legalább 5000 Ft és legfeljebb 300 000 Ft. Ha az eljárásban 5-nél több fél vesz részt, a díj minimális mértéke annyiszor 1000 Ft, ahány fél van (a 3 %-os mértéket és a 300 000 Ft-os maximumot a szabály nem érinti). A külföldi pénznemű főkövetelés jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.

Amennyiben a kötelezett a rendelkezésére álló 30 napon belül nem él ellentmondással, az európai fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, és a kötelezett lakóhelye/székhelye szerinti tagállamban a végrehajtás megindítható.

Amennyiben a kötelezett ellentmond, a benyújtott európai fizetési meghagyás másik előnye lép előtérbe: a perré alakult eljárásra a jogosult székhelye szerinti bíróság rendelkezik joghatósággal és illetékességgel, tehát a per nem az adós államában, hanem Magyarországon folytatható le!

Az eljárás nem alkalmazható fogyasztói szerződés esetén, ha a külföldi adós a fogyasztó.

Közjegyző előtti előzetes bizonyítás / szakértő kirendelése

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény rendelkezései szerint a közjegyző az egyszerű és gyors jogérvényesítés elősegítése érdekében bizonyítékok rögzítése céljára előzetes bizonyítást folytathat le.

Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy egy pereskedésre készülődő panaszos előre biztosíthatja vélt igazát, közjegyzői közreműködéssel. A közjegyző előtti előzetes bizonyítást akkor lehet kérni, ha az eljárást kezdeményező félnek bizonyítékokra (pl. fénykép, szakértői vélemény) van szüksége. Nagyon fontos az előzetes bizonyítás akkor, ha egyes tények a későbbiekben már nem, vagy csak nagyon körülményesen lehetnének igazolhatóak (pl. betakarítás előtti vadkár, építkezés közbeni minőségi kifogás stb.) Az előzetes bizonyítások lefolytatása minden esetben elősegítik egy későbbi per gyorsabb befejezését. Az előzetes bizonyítást az a közjegyző végezheti, akinek az illetékességi területén található a bizonyítás helye.

Szintén 2009. január 1-jétől kérhető a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelése, ha a kérelmező számára valamely körülmény vagy tény megállapításához különleges szakértelem szükséges. Ez az eljárás is az egyszerű és gyors jogérvényesítést szolgálja.

Amennyiben az ügyben már per vagy büntetőeljárás van folyamatban, a közjegyző előtti előzetes bizonyításra nem kerülhet sor.

A közjegyző előtti előzetes bizonyítást kérelem benyújtásával lehet kérni, amelynek tartalmaznia kell:

• a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),
• az eljárás lefolytatására irányuló kifejezett kérelmet,
• a kérelem előterjesztésének indokait, azokat a körülményeket, amelyeknek alapján előzetes bizonyításnak van helye,
• a rövid tényállást, bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat,
• az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelmet, ha a kérelmező szerint az eljárás lefolytatásához igazságügyi szakértő kirendelése szükséges,
• az illetékes közjegyző megjelölését, a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat.