Adatvédelmi tájékozató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során az ügyfelek által megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

 

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 00 19 276991
Adatkezelő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17.
Adatkezelő képviselője: Nagy András ügyvezető igazgató

 

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. január 1-től visszavonásig tart.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

Az Alapítvány személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Alapítvány az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Alapítvány által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Az Alapítvány munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Alapítvány adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető igazgató látja el.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a infozmva@zmva.hu e-mail címen.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Alapítvány tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Alapítvány az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

3.2. Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Alapítvány az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt az Alapítvány elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

3.3. Zárolás

Az Alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.4. Törlés

Az Alapítvány a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Alapítvány rendelkezésére. Az Alapítvány a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Az Alapítvány az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

4. A Kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama, adattovábbítás

4.1 - Hírlevélre történő feliratkozás esetén

4.1.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (hírek, hírlevelek küldése) használatához azonban elengedhetetlen):

személyes adat az adatkezelés célja
kapcsolattartó neve a hírlevélre feliratkozó neve elengedhetetlen a feliratkozó azonosításához
cégnév / szervezet neve (amennyiben van) a hírlevélre feliratkozó cég / szervezet neve célszerű a feliratkozó azonosításához és a célzott hírek küldéséhez
e-mail cím az e-mail cím elengedhetetlen, hogy híreinket el tudjuk küldeni a feliratkozó részére
tevékenységi kör / érdeklődési kör híreinket néha célzottan küldjük, ehhez szükséges ismernünk a feliratkozó cégek tevékenységi körét, magánszemélyeket érdeklő információk körét
székhely / település híreinket néha célzottan küldjük, ehhez szükséges ismernünk a feliratkozó földrajzi elhelyezkedését

4.1.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az infozmva@zmva.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.1.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.1.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

 

4.2 - TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 „Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása” projekt szolgáltatásainak igénybevétele magánszemély esetén: 

4.2.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja   

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (munkaerőpiaci tanácsadás, munkaerő közvetítés hírek, hírlevelek küldése) használatához azonban elengedhetetlen):  

 
személyes adat az adatkezelés célja

ügyfél neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

anyja neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

telefonszám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

lakcím / székhely vagy telephely címe

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

TAJ szám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

születési hely és idő

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

képzettség

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen

jogosítvány

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen

nyelvtudás

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen

munkahelyi tapasztalatok

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen

szociális életkörülmények

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen

A személyes adatokon kívül kezelt adatok:

4.2.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az infozmva@zmva.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.2.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.  

4.2.34. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya
Adatfeldolozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.3 - TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 „Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása” projekt szolgáltatásainak igénybevétele munkáltató esetén: 

4.3.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja   

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (munkaerőpiaci tanácsadás, munkaerő közvetítés hírek, hírlevelek küldése) használatához azonban elengedhetetlen):  

  

személyes adat az adatkezelés célja

munkáltató neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

székhelye (telephelye)

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

telefonszám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cégvezető (munkáltató) neve

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

a vállalkozás profilja

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

a vállalkozás létszáma

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen 

4.3.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az infozmva@zmva.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.3.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.  

4.3.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás. 

4.4 - TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 „Vállalkozási tanácsadási tevénység" projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén:

 
A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (vállalkozási tanácsadás, hírek, hírlevelek küldése) használatához azonban elengedhetetlen): 

4.4.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja    
  
személyes adat az adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

weboldal

a szolgáltatás igénybevételéhez javasolt

tevékenységi köre

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

foglalkoztatotti létszám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   


4.4.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az infozmva@zmva.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.4.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás. 

4.4.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. (projekt partner)
Adatfeldolozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 1. em. 1.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

   

4.5 - New concept training for energy efficiency - Új képzési koncepció az energiahatékonyság érdekében EN-eff, HUHR/1601/4.1.2/0035" projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén: 

4.5.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja    

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (rendevzények, hírek, hírlevelek küldése, képzések) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adat az adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás / szervezet neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

végzettség

a képzési szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

Továbbá a projekt keretében szervezett rendezvényeken és képzéseken képi, videó és hangfelvételek készülhetnek, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához.

4.5.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az infozmva@zmva.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.5.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Horvát Gazdasági Kamara Varasdi kirendeltség (projekt partner)
Adatfeldolozó címe: Petra Preradovića 17; 42000 Varaždin, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: Horvát Muraközi Regionális Fejlesztési Ügynökég (projekt partner)
Adatfeldolozó címe: Ul. bana Josipa Jelačića 22, 40000, Čakovec, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: Horvát Podravina és Prigorje Regionális Fejlesztés Ügynökség (projekt partner)  
Adatfeldolozó címe: Florijanski trg 4, Koprivnica, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása  

4.5.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Széchenyi Program Iroda (elszámoló hatóság)
Adatfeldolozó címe: 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete

Adatfeldolozó neve: Pécs – Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (projekt partner)    
Adatfeldolozó címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó címe: Somogy Megyei Vállalkozó Központ Alapítvány (projekt partner)
Adatfeldolozó címe: 7400 Kaposvár, Ond vezér út 1.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.6 - Minősítés után elutasított mikrohitel esetén

4.6.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja     

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (tanácsadás, előminősítés) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adat az adatkezelés célja

név

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

születéskori név 

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

lakcím 

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

telefonszámok

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

e-mail cím

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozói igazolvány száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

adószám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

személyi jövedelemadó bevallás

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

fedezeti ingatlanok adatai

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

4.6.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat az elutasított előminősítés után törli az Adatkezelő.
Elfogadott előminősítés után az adatok további felhasználásra kerülnek a mikrohitel ügylet kezelésénél.

4.6.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.6.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  
Adatfeldolozó címe: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.
Adatfeldolgozás célja: előminősítés

4.7 - Mikrohitel ügylet kezelése esetén

4.7.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja      

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (mikrohitel igénylés) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adat az adatkezelés célja

név

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

születéskori név

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen    

lakcím

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

telefonszámok

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

e-mail cím

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

honlap cím

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

tartózkodási hely

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

születési hely, idő

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

anyja neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

szemlyi szám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

szemlyi igazolvány száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

lakcímkártya száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

útlevélszám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

vezetői engedély száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

vállalkozói igazolvány száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

adószám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

személyi jövedelemadó bevallás

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

bankszámlakivonat

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

vagyontárgy lista

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

fedezeti ingatlanok adatai

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

biztosítási kötvény

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

tevékenységi kör

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

számlaszám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen


4.7.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a hitel lejáratát / visszafizetését követő tíz évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az infozmva@zmva.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.7.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.7.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány   
Adatfeldolozó címe: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolozó neve: Magyar Fejlesztési Bank
Adatfeldolozó címe: 1051 Budapest, Nádor utca 31.
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolozó neve: Nemzetgazdasági Minisztérium
Adatfeldolozó címe: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolozó neve: Pénhügyminisztérium
Adatfeldolozó címe: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolozó neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adatfeldolozó címe: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolozó neve: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Adatfeldolozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17.
Adatfeldolgozás célja: garanciát biztosító szervezet 

Adatfeldolozó neve: ügyfél által választott közjegyzői irodához
Adatfeldolozó címe: a választott közjegyzői iroda címe
Adatfeldolgozás célja: hitel szerződés elkészítése

Adatfeldolozó neve: Dr. Kelemen Péter Máté Ügyvédi Iroda
Adatfeldolozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Tompa Mihály u. 5.
Adatfeldolgozás célja: hitel szerződés elkészítése, behajtási esetek kezelése

Adatfeldolozó neve: Dr. Dukai Ügyvédi Iroda
Adatfeldolozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 9.
Adatfeldolgozás célja: behajtási esetek kezelése

Adatfeldolozó neve: Alesek Kft.
Adatfeldolozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 21.
Adatfeldolgozás célja: behajtási esetek kezelése

Adatfeldolozó neve: Credinfo Kft.
Adatfeldolozó címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9.
Adatfeldolgozás célja: CREDINFO hitelinformációs portál működtetése

4.8 - Széchenyi Kártya Program esetén

4.8.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja       

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (támogatás igénylés) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adat az adatkezelés célja

vállalkozás neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

adószáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen     

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

e-mail címe

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

személyigazolvány száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

telefonszáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen


4.8.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a támogatás lejáratát / visszafizetését követő tíz évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az infozmva@zmva.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

4.8.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.8.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: KAVOSZ Zrt.  
Adatfeldolozó címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3 "A" torony 1. emelet
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolozó neve: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Adatfeldolozó címe: 1054 Budapest, Hold u. 21.
Adatfeldolgozás célja: adminisztrációs szolgáltatást biztosító szervezet 

Adatfeldolozó neve: az ügyfél által választott bank
Adatfeldolozó címe: a választott bank címe
Adatfeldolgozás célja: folyósított támogatás kezelése

4.9 - Iroda és terembérlés esetén a zalaegerszegi inkubátorházban, terembérlés esetén a lenti inkubátorházban, irodabérlés esetén a zalaszentgróti inkubátorházban

4.9.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja        

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (irodahelyiség-, terembérlés) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adat az adatkezelés célja

vállalkozás neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

adószáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

székhelye, levelezési címe

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

képviselője

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

e-mail címe  

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

telefonszáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

bankszámla száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

cégjegyzék vagy nyilvántartási száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  


4.9.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a bérleti szerződés végét követő tíz évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az infozmva@zmva.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.  

4.9.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.9.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.


4.10 - Irodabérlés esetén a lenti inkubátorházban

4.10.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja         

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (irodahelyiség bérlés) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adat az adatkezelés célja

vállalkozás neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

adószáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen       

székhelye, levelezési címe

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen    

képviselője

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen    

e-mail címe  

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen    

telefonszáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

bankszámla száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

cégjegyzék vagy nyilvántartási száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  


4.10.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a bérleti szerződés végét követő tíz évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az infozmva@zmva.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.   

4.10.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.10.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Lenti Város Önkormányzata   
Adatfeldolozó címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4.
Adatfeldolgozás célja: szolgáltatás biztosítása

 

5. Jogorvoslati lehetőség

Az érintett az Alapítvány adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely:     1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:     www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

2018.05.24. 

Enterprise Europe Network

Fiatal vállalkozók:


nyugatdunantul.mva.hu

Pályázatok:
ZMVA a Facebook-on

Nemzeti Kisvállalkozás-fejlesztő Konzorcium

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

B Light

ZMVA Bemutatkozás

ZMVA Bemutatkozás

SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő, Kedd, Szerda,
Csütörtök: 8.00–16.00h.
Péntek: 8.00–14.00h.

  Povered by webskimo  ...